Varför ska vi prata mer om ESSENCE i förskolan?

I en grupp på 21 barn vet vi att minst två barn behöver särskilt stöd för att få rätt förutsättningar för individuellt lärande. Det kan vara barn som är överaktiva eller inte tar någon plats alls och därför  “faller mellan stolarna”. 

För att förstå barnets behov är det viktigt att se bortom ytan och förstå de olika symtom barnet kan visa. ESSENCE* är ett samlingsnamn för olika symptom som barn kan visa tidigt i förskoleåldern. Det hjälper pedagoger att förstå att symtomen kan vara kopplade till olika diagnoser inom NPF

.

Genom att fokusera på barnets behov istället för att begränsa det till en diagnos, kan vi, förutom anpassa miljön, också fokusera på lärande. Exempelvis, om ett barn har svårt med övergångar och instruktioner, kan vi inte bara anpassa miljön utan också fokusera på lärande. Genom att arbeta metodiskt med några funktionella ord varje dag, kan pedagoger stödja både den språkliga och den sociala utvecklingen.

 

Att kombinera lek och motivationsstyrd inlärning brukar vara ett roligt sätt att lära sig nya saker. I leken kan vi tex utgå från barnets intresse för plastdjur. Genom att systematiskt kartlägga och arbeta med tre-fyra djur i taget och/eller tre-fyra verb som försiggår i djurleken, ger vi barnet möjlighet att upprepa de nya orden. När vi utgår från något av barnets intressen ökar vi också  förutsättningarna för att språkinlärningen blir tydligare för barnet.

För att ge barn bättre förutsättningar för lärande behöver förskolor ha en bredare kartläggning och en mer systematisk planering av stödet. Det handlar inte bara om det kompensatoriska uppdraget utan att också skapa anpassningar som främjar både utveckling och lärande för varje barn med särskilda behov. ESSENCE-perspektivet hjälper oss att förstå detta bättre. 

Vill du få en bättre förståelse för ESSENCE och hur ni konkret kan använda det i förskolan, hör gärna av dig till oss. Vi kan både ge föreläsningar eller coacha er i vardagen – digitalt eller på plats hos er. Vi anpassar oss efter era behov. Här av dig genom att kontakta oss här. 

ESSENCE står för Early Symptomatic Syndrom Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations och myntades av Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Gillbergcentrum i Göteborg. Gillberg har arbetat inom området i närmare 40 år och har skrivit otaliga artiklar, studier och böcker om gruppen NPF.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *