Pedagoger – jobba med hela barnperspektivet

Om du arbetar inom förskolan och ett barn i barngruppen visar på symtom som språklig sårbarhet, begränsningar inom socialt samspel och bristande ögonkontakt, kan tankarna lätt gå till att barnet har 

en autismproblematik. Dessa symptom är vanliga hos barn som senare i livet får en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF – oavsett om det handlar om en språkstörning eller autism. Det kan bli bekymmersamt om vi tidigt tolkar symtom som antingen det ena eller det andra –  då är risken att vi tänker i stuprör och missar de underliggande svårigheterna.

 

Tidiga och individuella insatser i förskolan är av stor vikt, men trots kunskap och erfarenhet är det många barn i behov av särskilt stöd som får sina stödinsatser på gruppnivå. Lekgrupper är ett vanligt fenomen i syfte att öka barnets intresse för lek med andra barn. Insatsen är baserad på observationer pedagoger gjort – “Pelle leker oftast själv”. Kanske väljer man en aktivitet eller ett material som man vet att Pelle tycker och plockar in det i lekgruppen.

 

Under flera terminer får Pelle vara med i lekgruppen och resultatet blir att Pelle är mer benägen att söka kontakt med barnen i gruppen, även utanför lekgruppsträningen. Men oftast glömmer man bort vidare och bredare kartläggning av Pelle. Hur låter språket i leken? Vilka lekfärdigheter har Pelle med materialet? Kan han de olika lekljuden? Och kan Pelle fråga sig in i en lek, om han ska kunna leka med andra barn? Viktigast av allt – kan Pelle säga “nej” när ett barn tar en leksak från honom? Vi tror att förskolans insatser kan bli mer individanpassade och mer systematiska och för att få en klarhet i detta vill vi backa bandet och prata om begreppet ESSENCE.

 

ESSENCE tar hela barnperspektivet i beaktning

ESSENCE är ett samlingsnamn på de överlappande symtom som barn kan visa tidigt i förskoleåldern och som med tiden leder till en NPF-diagnos. ESSENCE står för Early Symptomatic Syndrom Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations och myntades av Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Gillbergcentrum i Göteborg. Gillberg har arbetat inom området i närmare 40 år och har skrivit otaliga artiklar, studier och böcker om gruppen NPF.

 

Man vet att ESSENCE påverkar minst ett av tio barnfamiljer och man vet också att samsjuklighet är vanligt. Alltså att en diagnos sällan kommer ensam. För att barn ska få rätt tidiga insatser är det viktigt att vi slutar särskilja diagnoserna åt i tron om att vi har en helhetsbild av barnet genom att sätta en diagnos. Gillberg menar på att genom att se hela barnets fungerande kan familjer få bredare hjälp som bidrar till bättre prognos inför vuxen ålder. NPF är ett livslångt tillstånd som kan medföra många kontakter med sjukvården och ett livslångt lidande för individen. Om vi fortsätter att se de olika diagnoserna som egna stuprör, kommer också stödet till individen ske separerat från varandra, snarare än att se helheten av utmaningar och ge stöd därefter. 

 

Barn med ESSENCE-problematik är fortfarande den vanligaste anledningen till att pedagoger söker stöd hos en specialpedagog. De tidigt debuterande symtom som barn med NPF visar under förskoletiden påminner mycket om varandra där de till och med överlappar varandra och varierar i olika grader under uppväxten. Snabbt förklarat – ett barn som vid fyra års ålder visar tydliga tecken på Autism kan vid åtta års ålder visa tydliga svårigheter inom och symtom på en språkstörning. Symtomen på diagnoserna som ingår i NPF och som vi ser hos barnen tidigt i förskolan, är alla snarlika. Det är därför av största vikt att vi är försiktiga med hur vi tolkar beteenden och hur vi väljer att ge tidiga insatser. 

 

Vi tycker att det är viktigt att ni på förskolan inte inväntar någon diagnos för att börja arbeta med barnets utveckling. Kartlägg  barnets förmågor och utmaningar och börja jobba! Vi vet att rätt insatser kommer att ge goda resultat.

 

Har du några frågor eller funderingar kring Essence eller har du eller dina kollegor frågor kring ett barn i er barngrupp. Tveka inte att höra av dig till oss.  

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *